Privātuma Politika

(spēkā no 2018. gada 25. maija)

Šajā privātuma politikā ir aprakstīta kārtība, kādā SIA MGH (turpmāk – Milžu Taka) apstrādā personas datus. 

Šie personas datu apstrādes principi ir piemērojami, ja apmeklētājs (turpmāk tekstā – Apmeklētājs) ir izteicis vēlēšanos izmantot Milžu Taka sniegtos pakalpojumus.

Milžu Taka piemērojamo normatīvo aktu ietvaros nodrošina personas datu konfidencialitāti un ir īstenojusi atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu pasargāšanai no nesankcionētas piekļuves, pretlikumīgas apstrādes vai izpaušanas, nejaušanas pazaudēšanas, izmainīšanas vai iznīcināšanas.

Milžu Taka personas datu apstrādei var izmantot personas datu apstrādātājus. Šādos gadījumos Milžu Taka veic  nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādi personas datu apstrādātāji personas datu apstrādi veic saskaņā ar Milžu Taka norādēm un atbilstoši piemērojamiem normatīvajiem aktiem un pieprasa atbilstošu drošības pasākumu veikšanu.

Milžu Taka sīkdatņu politika  ir pieejama tīmekļa vietnē www.milzutaka.lv

 1. DEFINĪCIJAS:

APMEKLĒTĀJS – ir jebkura fiziska persona, kura ir izteikusi vēlēšanos izmantot  Kalna šķūnis sniegtos pakalpojumus vai ir jebkādā veidā saistīts ar  tiem.

PERSONAS DATI –jebkura informācija, ar kuru iespējams identificēt konkrētu personu.

APSTRĀDE – ir jebkura ar personas datiem veikta darbība (tai skaitā vākšana, ierakstīšana, glabāšana, mainīšana, piekļuves došana, pieprasījumu veikšana, nodošana u.tml.)

MILŽU TAKA – ir juridiska persona, kuras juridiskā adrese ir Latvijā, un kura rīkojas  personas datu pārziņa statusā.

 • PERSONAS DATU KATEGORIJAS:

Personas dati tiek vākti no Apmeklētāja, kā arī pieprasījumu gadījumos no trešajām personām (tiesībsagrājošajām iestādēm, nodokļu administrācijas iestādēm, tiesām)..

Personas datu kategorijas, kurasKalna šķūnis vāc un apstrādā:

 • Identifikācijas dati – vārds, uzvārds, personas kods, personas attēli, veicot videonovērošanu piedzīvojumu parka “MILŽU TAKA” teritorijā.
 • Dati, kas iegūti un/vai radīti, pildot normatīvajos aktos paredzētos pienākumus, piemēram, dati, kas izriet no informācijas pieprasījumiem, kas saņemti no izmeklēšanas iestādēm, nodokļu administrācijas iestādēm, tiesām.
 • Saziņas dati,  kas iegūti Apmeklētājam  apmeklējot piedzīvojumu parka “MILŽU TAKA” tīmekļa vietni vai sazinoties citos veidos.
 • PERSONAS DATU APSTRĀDES MĒRĶIS UN PAMATS:
  • Kalna šķūnis sniegto pakalpojumu nodrošināšanai un administrēšanai – lai nodrošinātu pakalpojuma sniegšanu Apmeklētājam (ņemot vērā, ka piedzīvojumu parka “MILŽU TAKA” teritorijā personām, kuras nav sasniegušas 18.gadu vecumu ir aizliegts atrasties bez vecāka/u vai aizbildņa/u klātbūtnes, tiek pārbaudīts to vecums), kā arī lai nodrošinātu noziedzīgu nodarījumu novēršanu un atklāšanu un personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā dzīvības un veselības, aizsardzību, piedzīvojumu parkā “MILŽU TAKA”.
  • Apmeklētāju un Kalna šķūnis interešu aizsardzībai, lai aizsargātu Apmeklētāju un  Milžu Taka intereses, vai Milžu Taka leģitīmajās interesēs novērstu, ierobežotu un izmeklētu Milžu Taka pakalpojumu negodprātīgu vai prettiesisku izmantošanu vai traucējumu radīšanu tajos. Lai garantētu Milžu Taka un/vai Apmeklētāju drošību, aizsargātu Apmeklētāju  dzīvību un veselību un citas  Milžu Taka un Apmeklētāju tiesības (vizuālie ieraksti), pamatojoties uz: Milžu Taka leģitīmajām interesēm aizsargāt savus Apmeklētājus, darbinieku/us, pakalpojumu sniedzējus un Milžu Taka aktīvus.
  • Juridisko pienākumu izpildei, līgumu izpildei un identitātes pārbaudei, lai pildītu piemērojamos likumus pārbaudītu Apmeklētāju vecumu, lai nodrošinātu piedzīvojumu parka “MILŽU TAKA” iekšējo kārtības un drošības noteikumu ievērošanu, kā arī lai nodrošinātu noziedzīgu nodarījumu novēršanu un atklāšanu un personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā dzīvības un veselības, aizsardzību.
 • PROFILĒŠANA, PERSONALIZĒTI PIEDĀVĀJUMI UN AUTOMATIZĒTA LĒMUMU PIEŅEMŠANA: Netiek veikta.
 • PERSONAS DATU SAŅĒMĒJI (personas dati tiek nodoti citiem saņēmējiem):
  • Institūcijas  –  tiesībsargājošās iestādes, nodokļu pārvaldes, uzraudzības iestādes tiem normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos;
  • Kalna šķūnis apstiprināti datu apstrādāji.
  • Kalna šķūnis autorizētie darbinieki.
 • APSTRĀDES ĢEOGRĀFISKĀ TERITORIJA: personas dati tiek apstrādāti Eiropas Savienībā/ Eiropas Ekonomiskajā  zonā (ES/EEZ). Nav paredzēta datu nodošana ārpus Eiropas Savienības/ Eiropas Ekonomiskajā  zonas (ES/EEZ).
 • GLABĀŠANAS PERIODS:
  • Personas dati tiek glabāti 7 (septiņas) dienas no brīža, kad tie tika iegūti. Glabāšanas periods var būt pamatots ar Kalna šķūnis leģitīmajām interesēm vai piemērojamiem normatīvajiem aktiem.
 • APMEKLĒTĀJU KĀ DATU SUBJEKTU TIESĪBAS:

Apmeklētājam (datu subjektam) ir tiesības attiecībā uz savu datu apstrādi, kas saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem ir klasificēti  kā personas dati:

 • Pieprasīt savu personas datu labošanu, ja tie neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi;
  • Prasīt savu personas datu dzēšanu. Šī tiesība nav spēkā, ja personas dati, kuru dzēšana tiek pieprasīta, tiek  apstrādāti pamatojoties  uz līgumu vai no  attiecīgajiem normatīvajiem aktiem izrietošiem pienākumiem.
  • Ierobežot savu personas datu apstrādi saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem, piemēram, laikā, kad  Kalna šķūnis izvērtē, vai Apmeklētājam ir  tiesības uz savu datu dzēšanu.
  • Saņemt informāciju, vai  Kalna šķūnis apstrādā Apmeklētāja datus un, ja apstrādā tad arī piekļūt tikai attiecīgā Apmeklētāja datiem.
  • Atsaukt savu piekrišanu savu personas datu apstrādei.
  • Kalna šķūnis reaģē uz visiem Apmeklētāja iebildumiem par datu apstrādi un veic visas darbības, lai novērstu Apmeklētāja iebildumus. Ja kalna šķūnis nereaģē uz Apmeklētāja iebildumiem vai sūdzībām, tad Apmeklētājam ir tiesības vērsties ar sūdzību uzraudzības iestādē Datu valsts inspekcija, kontaktinformācija: Rīga, Blaumaņa iela 11/13-11, tālrunis:67223131, E-pasts:[email protected].
 • KONTAKTINFORMĀCIJA:
  • Apmeklētājs var sazināties ar Kalna šķūnis saistībā ar jautājumiem, pieprasījumiem, datu subjektu tiesību izmantošanu un sūdzībām par personas datu izmantošanu.
  • Kalna šķūnis, juridiskā adrese: Skolas iela 19-7, Ogre, Ogres nov., LV-5001, e-pasts: [email protected]
  • Ieceltā Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: Mareks Krūcis, E-pasts: [email protected]
 1. PRIVĀTUMA POLITIKAS SPĒKĀ ESAMĪBA  UN GROZĪJUMI

10.1.Šī privātuma politika ir pieejama piedzīvojumu parkā “MILŽU TAKA”  un tīmekļa vietnē www.milzutaka.lv

10.2. Kalna šķūnis ir tiesīgs jebkurā brīdī vienpusēji grozīt privātuma politiku saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem, paziņojot par to piedzīvojumu parkā “MILŽU TAKA” un tīmekļa vietnē www.milzutaka.lv.